"AS" Studio Reklamy & Drukarnia

Długopisy


Długopisy z nadrukiem

Dłu­go­pis to bar­dzo popu­larny i zara­zem nie­drogi gadżet rekla­mowy. Z pew­no­ścią jest on zali­czany jako istotny ele­ment nie­mal każ­dej akcji pro­mo­cyj­nej. Dłu­go­pis z gra­we­rem/ nadrukiem wyko­rzy­sty­wany jest rów­nież jako pew­nego rodzaju upo­mi­nek dla Klienta.


Jakie rodzaje długopisów posiadamy?

  • cosmo
  • cosmo slim
  • cosmo slim touch pen
  • bond
  • bond touch pen
  • zen
  • genius
  • top z USB
  • vic


Ze względu na różnorodność długopisów oraz wielkość zamówienia - wycenę zawsze przygotowujemy INDYWIDUALNIE!

ZAPRASZAMY