"AS" Studio Reklamy & Drukarnia

Katalogi


Ka­ta­lo­gi

Ka­ta­lo­gi oraz broszury reklamowe to obecnie jed­ne z najchętniej stosowanych ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych, któ­re wykorzystywane są przez fir­my w ce­lu do­tar­cia do szerokiego grona Klientów. Dzięki zastosowaniu takiej formy reklamy, mamy możliwość zaprezentowania specyfiki własnej firmy, jak również przy pomocy dużej ilości treści i zdjęć, przedstawienia oferowanych produktów czy usług.

Poprzez zastosowanie wie­lu for­ma­tów, róż­nych ro­dza­jów pa­pie­ru, spo­so­bów wy­koń­cze­nia i uszla­chet­nie­nia wydruków – mają Pań­stwo gwarancję stworzenia niepowtarzalnego katalogu, który w efek­tow­ny sposób będzie prezentował firmę.
 

Wy­ko­nu­je­my druk:

  • bro­szur in­for­ma­cyj­nych,
  • katalogów ofer­to­wych,
  • al­bu­mów,
  • cen­ni­ków,
  • ofert szkoleniowych,
  • in­for­ma­to­rów,
  • ra­por­tów,
  • in­struk­cji.
 
Ze względu na różnorodność druku katalogów/broszur pod względem gramatury papieru, formatu, a także uszlachetnienia - wycenę zawsze przygotowujemy INDYWIDUALNIE!
 
Jeśli nie masz pomysłu na projekt swojego katalogu, zapraszamy do skorzystania z naszego działu graficznego!

ZAPRASZAMY