"AS" Studio Reklamy & Drukarnia

Obrazy CANVAS


Obrazy CANVAS

FOTOCANVAS, to wy­druk na ba­weł­nia­nym płót­nie ma­lar­skim na­cią­gnię­ty na kro­sno o gru­bo­ści 25 mm.Na­druk jest od­por­ny na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne, dzię­ki te­mu ma­ją Pań­stwo gwa­ran­cję, że na­wet za dwa la­ta ko­lo­ry bę­dą in­ten­syw­ne i ży­we, również dzięki użycia technologii mild solwent.

 

Za­le­ty i możliwości:
  • no­wo­cze­sna i spersonalizowana for­ma aran­ża­cji miesz­ka­nia,
  • moż­li­wość za­dru­ko­wa­nia bocz­nych kra­wę­dzi lub po­zo­sta­wie­nie ich w ko­lo­rze płót­na (bia­łe),
  • możliwość utrwalania naszych zdjęć, wspomnień na obrazach
  • dłu­ga ży­wot­ność i od­por­ność na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne

     
Przygotowanie zdjęcia do druku:
  • rozdzielczość 150 dpi
  • Optymalne ustawienie koloru czarnego to C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%
  • spad po 30 mm dla każdego z boków canvasu dla części z grafiką, dodatkowo zachowaj 50 mm spadu bez grafiki na zawinięcie i zamocowanie canvasu do ramy (biała ramka)

ZAPRASZAMY