"AS" Studio Reklamy & Drukarnia

Potykacze


Potykacze
 

Po­ty­ka­cze nazywane również sto­ja­ka­mi re­kla­mo­wy­mi to bar­dzo po­pu­lar­na for­ma promocji produktów. Słu­żą do szyb­kie­go i bez­po­śred­nie­go po­in­for­mo­wa­nia go o naszej aktualnie obowiązującej ofer­cie. Do­sko­na­le na­da­ją się do eks­po­zy­cji każdego rodzaju pla­ka­tu.
 
Do­sko­na­le spraw­dza­ją się:
 • w ak­cjach in­for­ma­cyj­nych
 • w akcjach pro­mo­cyj­nych
 • w akcjach re­kla­mo­wych
 • na tar­gach
 Czę­sto sto­so­wa­ne są na zewnątrz pomieszczeń:
 • przed budynkiem
 • przed sklepem
 • przed pubem
 • przed restauracją
 • przed salonikiem prasowym
 
    jak również we­wnątrz:
 • ga­le­rii han­dlo­wych
 • biurowców
 • kin

ZAPRASZAMY