"AS" Studio Reklamy & Drukarnia

Teczki ofertowe


Tecz­ki

 

Tecz­ki fir­mo­we oprócz przechowywania wszelakich dokumentów to zdecydowanie świetny nośnik reklamowy. Idealnie spraw­dzają się za­rów­no ja­ko for­ma pro­mo­cji fir­my w postaci gadżetu reklamowego dla swoich kontrahentów, jak również jeden z elementów wydarzeń takich jak szkolenia czy konferencje. Stosowane są one do przechowywania takich dokumentów jak:

  • wy­ce­ny
  • umo­wy
  • ofer­ty
  • ma­te­ria­ły infor­macyjne
  • i inne,

Zdecydowanie można stwierdzić, że wrę­czenie oferty w tecz­ce z fir­mowym logo wraz z wizytówką znacznie podno­si pre­stiż Twojej firmy, a także wpływa na jej wizerunek i odbiór. 

Dodatkowo nasze teczki po­sia­da­ją spe­cjal­ne wy­cię­cia, w któ­rych śmiało moż­na umie­ścić wi­zy­tów­ki lub kar­ty bi­zne­so­we.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:
  • mi­ni­mal­na ilość zamówienia 10 sztuk,
  • jedno- lub dwubigowe,
  • za­druk jed­no­- lub dwustronny,
  • fo­lio­wa­nie jedno- lub dwustronne fo­lią ma­to­wą, błysz­czą­cą lub soft touch
  • uszlachetnienie lakierem wybiórczym UV


Ze względu na różnorodność druku teczek pod względem zadruku jedno- lub dwustronnego, a także uszlachetnienia - wycenę teczek ofertowych zawsze przygotowujemy INDYWIDUALNIE!

ZAPRASZAMY